👈فوری:تا ساعاتی دیگر تصمیم نهایی درباره مذاکرات اتخاذ میشود

Circle Image

w/ مسعود مویدی, and others

Room Link: Join Room Link

Room Status: Ended

Analytics Link: https://monitor.clubhousetools.xyz//analytics/xoXjjjO6

Click here to have access to more information on your rooms and account

7,134

Max Listeners

115

Max Speakers

30

Total Moderators

0days 9h 9m

Duration
7,134

Total Listeners

115

Total Speakers

30

Total Moderators

204459 minutes[28.66m]

Total Listened Time